• Slik fungerer
    avfallshåndtering
    med Logiwaste avfallssugsystem

 

Stasjonære avfallssugsystem består av et forgrenet rørsystem med nedkastpunkter og en terminal dit avfallet suges ved hjelp av vakuum. I terminalen separeres luften fra avfallet, som deretter lagres i en container for videre transport til avfallsanlegget.

Avfallet kastes

Avfallet kastes

Avfallsposer kastes i én eller flere nedkastsjakter avhengig av antall fraksjoner som skal håndteres. Nedkastene kan plasseres på strategiske steder innendørs, utendørs, i flere etasjer og utformes på en rekke ulike måter for å oppfylle krav til form og funksjon.
Avfallet mellomlagres

Avfallet mellomlagres

Søppel mellomlagres midlertidig ovenfor en lagringsventil som hindrer avfallet fra å falle videre ned i rørsystemet. På forhåndsbestemte tidspunkter eller når mengden søppel har nådd et visst nivå, åpnes ventilen og søppelet i sjakten tømmes.
Avfallet transporteres i rørsystemer

Avfallet transporteres i rørsystemer

Ved hjelp av undertrykk suges deretter søppelet gjennom avfallssugets rørsystem som binder sammen sjaktene og terminalen. Rørsystemene plasseres normalt under bakken utendørs og/eller innendørs, på vegg, i gulv eller tak. Rørsystemet deles som oftest opp i seksjoner ved hjelp av seksjoneringsventiler for å redusere følsomheten for forstyrrelser og for å kunne optimalisere driften av systemet. Seksjoneringsventilene lukker og åpner deler av rørsystemet ved behov. Lengst ut på hver rørgren er en tilluftsventil montert, ev. med lyddemper, for at en luftstrøm skal kunne skapes i systemet.
Avfallet samles i containere i terminalen

Avfallet samles i containere i terminalen

I terminalen fins i tillegg til oppsamlende avfallscontainere blant annet vifter, komprimatorer og filtre. Terminalen og containerne kan enten plasseres under bakken eller installeres i en eksisterende bygning.
Containeren hentes fra terminalen

Containeren hentes fra terminalen

Containeren hentes fra terminalen når den har oppnådd riktige fyllnivåer eller på bestemte tidspunkter. Antall avfallstransporter i området reduseres kraftig sammenliknet med tradisjonell avfallshåndtering med kasser og søppelrom. Den eneste gangen en lastebil er nødvendig er når containeren hentes fra terminalen. Dette gjør også at hentingen kan skje når det er lav trafikkbelastning i området.