• 120203 Miljopolicy1700x600

Miljöpolicy

Logiwaste konstruerar, bygger, tillhandahåller service för, samt driver system för automatisk insamling och hantering av avfall och tvätt. Vi strävar ständigt efter att minska negativ miljöpåverkan från vår verksamhet och erbjuder våra kunder lösningar som minskar deras påverkan på miljön.

För oss är det en självklarhet att följa gällande miljölagstiftning samt att i övrigt tillämpliga lokala, nationella och internationella regler och krav.

På Logiwaste innebär miljöarbetet att:

 • hänsyn till miljön ska genomsyra varje del av verksamheten och vägas in i våra beslut
 • miljökrav ställs på våra leverantörer och samarbetspartners utifrån både våra egna och våra kunders krav
 • identifiera och löpande bedöma våra betydande miljöaspekter för att kunna vidta och följa upp åtgärder för att minska påverkan på miljön
 • vi regelbundet inhämtar kunskap i miljöfrågor, i aktuella lagar och andra krav samt utbildar och informerar alla berörda medarbetare
 • vi ständigt ska energieffektivisera och styra den egna verksamheten för en hållbar användning av resurser
 • organisation, arbetsfördelning och roller inom miljöfrågor på Logiwaste är tydliga och kända
 • alla Logiwastes medarbetare och leverantörer ska vara delaktiga i vårt miljöarbete
 • vi ska bedöma och hantera miljörisker på ett systematiskt sätt och ur ett livscykelperspektiv, både i produktutveckling, i våra projekt samt under våra serviceuppdrag
 • Logiwaste ska aktivt ha en dialog med våra kunder för att med våra lösningar och vår kompetens minska negativa miljöpåverkan vid insamling av avfall och tvätt
 • miljöledning är en integrerad del i Logiwastes entreprenader
 • ständigt förbättra verksamheten och att hela tiden arbeta för att minska påverkan på miljön

 

*Med Logiwaste menas koncernmodern Logiwaste International AB med dotterbolagen Logiwaste Engineering Procurement & Construction AB, Logiwaste Automated Waste Collection Products AB, Logiwaste Service AB, Logiwaste AB. Logiwaste strävar efter att hålla heltäckande policyföreskrifter inom ramen för ledningssystemen. Vid oklarheter eller avsaknad av enskilda policybeslut hänvisas till Pamica Groups’s gällande policydokumentation.

 

Upplands Väsby den 31 Augusti 2023