• Ledningssystem - Policy Arbetsmiljö

Arbetsmiljöpolicy

Säkerhet och arbetsmiljö är Logiwastes högsta prioritet och arbetet med att kontinuerligt förbättra den fysiska och sociala arbetsmiljön utgör en integrerad del av den dagliga verksamheten. Vi strävar efter skadefria och hälsosamma arbetsplatser. En god arbetsmiljö ser vi som ett konkurrensmedel för att attrahera och bibehålla medarbetare och en god arbetsmiljö skapar också förutsättningar för kreativitet, effektivitet och motivation.

Inom Logiwaste värdesätter och utvärderar vi prestation, kompetens och erfarenhet. Självklart spelar kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning ingen roll varken vid rekrytering eller vid utveckling i jobbet.

Logiwaste betraktar gällande lagstiftning som en nedersta gräns för vårt arbete. Vi är positiva till och uppmuntrar kunder och samarbetspartners att ha höga förväntningar och krav på Logiwastes arbetsmiljöarbete.

På Logiwaste innebär arbetsmiljöarbetet att:

 • vi har en aktiv samverkan med, samt ställer krav på, våra underleverantörer av material och tjänster avseende arbetsmiljörelaterade frågor
 • alla medarbetare är engagerade och tar ansvar för säkerhet, i alla moment. Det innebär att vi inte utför ett arbete utan att först ha säkerställt att det kan genomföras på ett säkert sätt
 • alla medarbetare har möjlighet att utföra ett bra arbete genom rätt kompetens, stöd från kompetenta specialister, väl utvecklade arbetsprocesser samt relevanta verktyg och hjälpmedel
 • organisation, arbetsfördelning och roller på Logiwaste är tydliga och kända
 • potentiella risker i design-, planerings-, genomförande- och servicefaser kartläggs och hanteras löpande
 • löpande undersöka och riskbedöma den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön för att kunna hantera de åtgärder som behövs för att skapa en säker arbetsplats
 • VD, chefer och arbetsledare har ansvaret för sådana arbetsmiljöfrågor som direkt påverkas av de beslut som de tar, samt att säkra att lagar och andra krav efterlevs. I ansvaret ligger även att inom sina befogenheter skapa en så god arbetsmiljö som möjligt, och närmaste högre chef ska informeras när befogenheterna inte räcker
 • varje medarbetare tar ett aktivt personligt ansvar för hälsa och arbetsmiljö i det dagliga arbetet, genom att vara uppmärksam på och genast rapportera ev. risker eller hot mot en god arbetsmiljö
 • i varje medarbetares ansvar ingår att följa de instruktioner och rutiner som är upprättade av arbetsmiljömässiga skäl
 • eventuella incidenter, olyckor eller andra avvikelser rapporteras, åtgärdas och följs upp för att eliminera risk att samma incident eller olycka händer igen
 • möjlighet till utvecklingssamtal finns för alla medarbetare att på deras egen begäran boka ett möte med närmaste chef för att följa upp prestation, kompetensutveckling och arbetsmiljörelaterade frågor
 • säkerställa att Logiwaste uppfyller sitt åtagande att följa gällande lagar och andra krav
 • kränkande särbehandling accepteras inte på Logiwaste
 • arbetsmiljöarbetet utförs i samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud
 • ständigt förbättra verksamheten och att hela tiden arbeta för att minska påverkan på arbetsmiljön

 

*Med Logiwaste menas koncernmodern Logiwaste International AB med dotterbolagen Logiwaste Engineering Procurement & Construction AB, Logiwaste Automated Waste Collection Products AB, Logiwaste Service AB, Logiwaste AB. Logiwaste strävar efter att hålla heltäckande policyföreskrifter inom ramen för ledningssystemen. Vid oklarheter eller avsaknad av enskilda policybeslut hänvisas till Pamica Groups’s gällande policydokumentation.

 

Upplands Väsby den 31 Augusti 2023